ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)

καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το έργο της συλλογής στατιστικών στοιχείων των ερευνών που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους:
A. στo Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για έρευνες σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις και στην     ετήσια Γεωργική Ερευνα (ΕΓΕ) για την περίοδο έως και Απρίλιο 2024,
B. στο υπο-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023, για την περίοδο Δεκεμβρίου 2023-Φεβρουαρίου 2024

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ και στο υπο-Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά από 17 Νοεμβρίου (ώρα 12:00) έως 30 Νοεμβρίου (ώρα 24:00) τ.έ. στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αιτήσεις Ιδιωτών Συνεργατών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την επίσημη Ανακοίνωση και τις αναλυτικές Προσκλήσεις, οι οποίες περιέχουν σημαντικές επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers

Πληροφορίες παρέχονται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων στα τηλέφωνα 22810 85134, 22810 82332, καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο Δελτίο Τύπου 213135 3035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή 2192, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων