Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθ. 163 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ.Α 143/28-6-2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 213 του Ν.4555/2018.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’/ 23-03-2019), καθώς και της εγκυκλί- ου του ΥΠΕΣ 31/36567/06-05-2019, σύμφωνα με τα οποία οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Ειδικών Συνεργατών-Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  3. Την εγκύκλιο 55 με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι- κών Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου    (ΦΕΚ  54/τ.  Α    /14-03- 2012), σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/ 8687-14/05/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσ- λήψεων Προσωπικού, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητι- κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο  διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α και β βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Επιτ- ροπής της ΠΥΣ 33/2006.
  5. Την αριθμό 566/2019 απόφαση Δημάρχου Αμοργού για τον ορισμό Αντιδημάρχων στον Δήμο Αμοργού.
  6. Το γεγονός ότι στον Δήμο Αμοργού οι θέσεις των Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών συνεργατών, με βάση τις παραπάνω διατάξεις επανακαθορίστηκαν συνολικά σε τρεις (3), δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων και μέχρι τώρα έχει καλυφθεί η μία εξ΄αυτών (ειδικού συνεργάτη).

Γνωστοποιεί ότι
Προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ στο Δήμο Αμοργού, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει προτάσεις (γραπτά ή προφορικά) σε θέματα διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων και σε θέματα γενικότε- ρα που αφορούν στη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού, καθώς και των Νομικών του Προσώπων για τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Ενδε- ικτικά αναφέρουμε (Παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης των έργων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τήρηση προϋπολογισμού, σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων, έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή μηνιαίων και εξαμηνιαίων δελ- τίων και την υποστήριξη των υπηρεσιών κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων των έργων).

Για την πλήρωση της θέσεως απαιτούνται:

  1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 143/28-6-2007).
  2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
  3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμ- μετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
  4. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλ- λων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των υπ’ αρ. 2, 3 και 4 υποβάλλονται με την αίτηση του υπο- ψηφίου, ενώ τα δικαιολογητικά για την απόδειξη του υπ’ αρ. 1 θα κληθεί να υποβάλλει στη συνέ- χεια μόνο ο υποψήφιος που θα επιλεγεί.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθο- ύν, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, ή την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστή- ματος του Δήμου Αμοργού, ή την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκο- πό αυτό πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του αιτούντα θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, στα γρα- φεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χώρα Αμοργού, Αμοργός, Τ.Κ 84008, απευθύ- νοντάς την στον Δήμο Αμοργού, υπόψη κ. Πορτοκάλη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2285360- 229).

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Κυκλά- δων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αμοργού, στον ιστοχώρο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμοργού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΊΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ