Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 116 του Ν.4547/2018.
  3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  του  Ν.2190/1994,  όπως  συμπληρώθηκε  με  την παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009.
  5. Την υπ΄ αριθμ. 108/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, σχετική με το θέμα.
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αμοργού.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ενός ατόμου (1) για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για τη λειτουργία του Κάμπινγκ Καταπόλων, με την εξής ειδικότητα:
 

 
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. ΥΕ Εργατών καθαριότητας 1 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). 2 μήνες

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Γ) Υπεύθυνη δήλωσητου άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007 και β) δεν έχουν εργαστεί τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες σε φορείς του Δημόσιου φορέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα στον κο Πορτοκάλη Δημήτριο (τηλ. 2285360-229 ), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα από 24/07/2019 έως και 30/07/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ