Παρατηρήθηκε ότι δεν τοποθετούνται σωστά τα απορρίμματα στους αντίστοιχους κάδους δηλ. στους κάδους της ανακύκλωσης κίτρινους (χαρτί), κόκκινους (πλαστικό, αλουμίνιο, σίδερο) τοποθετούνται απορρίμματα που πρέπει να τοποθετούνται στους πράσινους κάδους (κυρίως υπολείμματα τροφών) με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα και επιπλέον εργατοώρες κατά τη διαλογή.

Παρακαλούμε τους πολίτες και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις να τοποθετούν σωστά τα απορρίμματα και τις συσκευασίες ,τηρώντας τον κανονισμό καθαριότητας , ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο όγκος των απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.