Δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθ. 144/15067 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 466/Β’/18-02-2019) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό προς τον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.

Ειδικότερα, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, δηλαδή τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού, μπορούν να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού είτε άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.
Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας πρέπει να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες. Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν Μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Όσον αφορά τη συσκευασία και σήμανση, τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα και το μέλι πρέπει να φέρει ετικέτα με τις υποχρεωτικές ενδείξεις: (1) ονομασία, (2) καθαρή ποσότητα, (3) τελική ημερομηνία ανάλωσης, (4) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης, (5) όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων, (6) χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης και (7) κωδικός αριθμός μελισσοκόμου που του δίνεται κατά την έκδοση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθ. 144/15067 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 466/Β’/18-02-2019) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό προς τον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.

Ειδικότερα, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, δηλαδή τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού, μπορούν να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού είτε άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.

Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας πρέπει να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες. Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν Μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Όσον αφορά τη συσκευασία και σήμανση, τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα και το μέλι πρέπει να φέρει ετικέτα με τις υποχρεωτικές ενδείξεις: (1) ονομασία, (2) καθαρή ποσότητα, (3)  τελική ημερομηνία ανάλωσης, (4) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης, (5) όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων, (6) χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης και (7) κωδικός αριθμός μελισσοκόμου που του δίνεται κατά την έκδοση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ