Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε , ότι με την απόφαση με αριθ. πρωτ 41055 από 16/4/2018 (ΑΔΑ:6ΞΗΞ465ΧΙ8-545) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «Βελτίωση – κατασκευή δρόμου Θολάρια – Άγιος Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, προϋπολογισμού ύψους 650.000 ευρώ.

Προβαίνομε σε διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ