Με ευχαρίστηση σας  ανακοινώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμό 76347 από 20/12/2018 (ΑΔΑ: 9HY1465XΘ7-309) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι το έργο «Βελτίωση  δρόμου προς Αμμούδι  Αρκεσίνης»  που θα εξυπηρετήσει γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις , της περιοχής ,   προϋπολογισμού   715,00 μετά από εκπόνηση της μελέτης από το Δήμο και υποβολής τεχνικού δελτίου για ένταξη.

Σύντομα θα αρχίσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ