ΘΕΜΑ: «Σύσταση-Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού»
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 567/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη του:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την υπ΄ αριθμ. 566/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Αμοργού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.  Τη  σύσταση-συγκρότηση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Αμοργού,  για  το χρονικό διάστημα από 02/09/2019 έως και 31/08/2020, ως κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθέριος Καραΐσκος, Δήμαρχος Αμοργού.

ΜΕΛΗ: Κων/νος Γρίσπος, Αντιδήμαρχος, Εμμανουήλ Βασσάλος, Αντιδήμαρχος, Καλλιόπη Δεσποτίδου, Αντιδήμαρχος.

-Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  του  Δημάρχου,  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Κων/νος Γρίσπος.

Β.  Χρέη  γραμματέα  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  ανατίθενται  στην  Θεολογίτου  Μαρία, τακτική υπάλληλο του Δήμου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β ́.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Εσωτερική ∆ιανομή:

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους
  2. Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο