ΘΕΜΑ: Ορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Αμοργού.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 564/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη του:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 344/1976 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α /́ 11-6-1976) «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  3. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του Ληξιάρχου.
  4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ληξιαρχείου του Δήμου Αμοργού.

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου του Δήμου Αμοργού στον  τακτικό υπάλληλο Μάρκο Γαβρά του Ιακώβου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τον έλεγχο και για την έκδοση της σχετικής απόφασης και τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Α. Κοινοποίηση:
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αιγαίου

Β. Εσωτερική ∆ιανομή:

  1. Ταμειακή υπηρεσία
  2. Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο