Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις αντίξοες καιρικές συνθήκες  (ισχυροί άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις) που επικρατούν στο νησί.

Αποφασίζει
Την αναστολή λειτουργίας  των σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης  της Αμοργού για αύριο Τετάρτη 08/01/2020.

Ο Δήμαρχος Αμοργού
Ελευθέριος Καραΐσκος