ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2022

 

Ο Δήμαρχος Αμοργού

           

Έχοντας υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 «Eθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Kρίσεων και Αντιμετώπισης Kινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις (ΥΕΚ 27 Α).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περ. 4, παρ. 27 του άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) .
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  4. Το υπ΄ αριθμ. 4188/Β/2021 ΦΕΚ «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».
  5. Το υπ΄ αριθμ. 189/20-01-22 έγγραφο του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων- Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα».
  6. Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών, των χαμηλών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων που επικρατούν στην Αμοργό και την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμοργού, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της χιονόπτωσης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

 

 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ