Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010
τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (θυελλώδεις άνεμοι, έντονες
βροχοπτώσεις) που επικρατούν στο νησί και το απαγορευτικό
απόπλου που είναι σε ισχύ.
Αποφασίζει

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Β’/θμιας
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Τάξεις Λυκείου – ΕΠΑΛ) του Δήμου
Αμοργού και των Νηπιαγωγείων Καταπόλων και Αρκεσίνης για
αύριο Πέμπτη 09/01/2020.

Ο Δήμαρχος Αμοργού
Ελευθέριος Καραΐσκος