ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμοργού.
Αριθμ. Απόφασης: 100/2018.

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωβαίου Μιχαήλ.
Στην Αμοργό, σήμερα την 2η του μήνα Ιουνίου του Έτους 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, ύστερα από την με ημερομηνία 02-06-2018 πρόσκληση της Προέδρου κας Παναγιώτας Χάλαρη, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12 μέλη ( το 13ο μέλος ήταν ο εκλιπών), παρόντων επίσης του Δημάρχου κ. Νικολάου Φωστιέρη και της Γραμματέως του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Χάλαρη Παναγιώτα Κωβαίος Μιχαήλ (θανών την 2/6/2018)
Γαβαλά Άννα
Καραίσκος Ελευθέριος
Συνοδινός Ελευθέριος
Ψυχογυιός Παναγιώτης
Γρίσπος Κωνσταντίνος
Βασσάλος Νικόλαος
Πράσινος Νικόλαος
Ρούσσος Νικήτας
Πρέκας Δημήτριος
Σίμος Σταμάτιος
Γιαννακοπούλου Ειρήνη

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης)
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)
Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων)
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης)
Οικονομίδης Λάμπρος (Βρούτση)
Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων)

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ, ότι το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, για να εκδώσει ψήφισμα λόγω του θλιβερού αγγέλματος του θανάτου του κ. ΚΩΒΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΗΤΑ, εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, τέως Δημάρχου Αμοργού και τέως Προέδρου της Κοινότητας Καταπόλων, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος πριν την έκδοση του σχετικού ψηφίσματος.
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης προκειμένου να εκδοθεί ψήφισμα, μετά το άγγελμα του αιφνιδίου θανάτου του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, τέως Δημάρχου και τέως Προέδρου της Κοινότητας Καταπόλων κ. ΚΩΒΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΗΤΑ.
2.Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Α. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την εξόδιο ακολουθία.
Β. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Να αποχαιρετήσει εκ μέρους του Δήμου τον εκλιπόντα ο Δήμαρχος ή ο αντικαταστάτης του.
Δ. Να υποβάλλει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ε. Να κυματίσει μεσίστια η Σημαία του Δήμου σε ένδειξη πένθους κατά την ημέρα της κηδείας του.
ΣΤ. Να παραμείνει ο Δήμος κλειστός κατά την ημέρα της κηδείας του.
Ζ. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Η. Να διατεθεί από το Δήμο Αμοργού ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ στο Κ.Υ. Αμοργού για τις ανάγκες του στη μνήμη του εκλιπόντος.
Θ. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά το θάνατό του, τακτική συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2018

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
H Πρόεδρος Τα μέλη
Γαβαλά Άννα
Καραίσκος Ελευθέριος
Συνοδινός Ελευθέριος
Ψυχογυιός Παναγιώτης
Χάλαρη Παναγιώτα Πράσινος Νικόλαος
Βασσάλος Νικόλαος
Γρίσπος Κωνσταντίνος
Ρούσσος Νικήτας
Πρέκας Δημήτριος
Σίμος Σταμάτιος
Γιαννακοπούλου Ειρήνη
Η Γραμματέας
Μενδρινού Ειρήνη
Πιστό απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ