Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.

Αριθμ. Απόφασης: 137/2019

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.

Στην Αμοργό, σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου του Έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 37363 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 06 – 09 – 2019, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9 μέλη, παρόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού και του Γραμματέα του Δήμου κ. Γαβρά Μάρκου για τη τήρηση των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα…