Απόσπασμα από το πρακτικό της 15/2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.
Αριθμ. Απόφασης: 135/2019
Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού.

Στην Αμοργό, σήμερα 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του Έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 3615, πρόσκληση του Προεδρεύοντος Συμβούλου του συνδυασμού του Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Βασσάλου Εμμανουήλ με ημερομηνία 26-08-2019, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 96 του Ν.3463
/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα 12 μέλη, παρόντων και του Δημάρχου κ. Καραϊσκου Ελευθερίου και του Γραμματέα κ. Γαβρά Μάρκου για τη τήρηση των πρακτικών.

Διαβάστε περισσότερα, κάντε κλικ εδώ…