ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
(Αρ. απόφασης 562/2-9-2019)

Έχοντας υπόψη

  • την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
  • την παρ 9 του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • το άρθρο 15 του Ν.4623/2019.
  • την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α’).
  • τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού (Φ.Ε.Κ.2242/Β/10-09-2013), όπως έχει τροποποιηθεί.
  • την απόφαση του Δημάρχου 143/2017 με την οποία προσλήφθηκε ως Ειδικός συνεργάτης του Δήμου ο Πορτοκάλης Δημήτριος του Νικήτα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.24211/25-4-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 417 τεύχος Γ΄/5-5-2017.
  • Τη βεβαίωση αριθ.3692/2-9-2019 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του 2019 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό των επομένων ετών.

 
Αποφασίζουμε

Α. Τη διατήρηση του Πορτοκάλη Δημητρίου του Νικήτα ως Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου Αμοργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του και κατά την τρέχουσα Δημοτική περίοδο, ήτοι από 1/9/2019 έως και 31/12/2023.
Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα συντονισμού, διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής τους και να διερευνά τη δυνατότητα ένταξης έργων του Δήμου σε αυτά.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ.πρωτ. 1753/17-5-2017 υπογραφείσα σύμβαση εργασίας Ειδικού Συνεργάτη, με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
Η παρούσα σύμβαση ακολουθεί την τρέχουσα Δημοτική περίοδο και λήγει στις 31- 12-2023.
 
Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 6.287,76€, θα καλυφθεί για το υπόλοιπο του Έτους 2019 από τους Κ.Α. 00.6031 και 00.6053 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού.
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 18.863,28€ ετησίως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ