Α.Ο.Ε. 38) 25-04-2023 Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων μετά από άγονο διαγωνισμό