Απόφαση 21/2024:

Αποδοχή δωρεάς. (δείτε εδώ)

Απόφαση 22/2024:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, για τη κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 23/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά στεφάνων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 24/2024:

Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της “Προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 25/2024:

Αίτημα χορήγησης 4ης παράτασης εκπόνησης μελέτης αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 26/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για επιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 27/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες συντήρησης στο Κέντρο Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 28/2024:

Εξέταση αιτήσεως για ακύρωση ή μείωση 90% προστίμου. (δείτε εδώ)