Απόφαση 124/2023:

Αποδοχή χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. (δείτε εδώ)

Απόφαση 125/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες συντήρησης-επισκευής στο δημοτικό σφαγείο. (δείτε εδώ)

Απόφαση 127/2023:

Εξέταση αίτησης επιδόματος κινήτρου σε νοσηλευτικό προσωπικό. (δείτε εδώ)

Απόφαση 128/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας μετακινούμενων υπαλλήλων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 129/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης κατόπιν τροποποίησης σύμβασης. (δείτε εδώ)