Απόφαση 119/2023:

Έγκριση των Πρακτικών ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου, αρθρωτού, καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 12μ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 120/2023:

Απόφαση κατακύρωσης – έγκριση Πρακτικών όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την “Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 122/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την αγορά στεφανιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. (δείτε εδώ)