ΑΠΟΦΑΣΗ 3-2024 Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμού ακτών