Απόφαση 113/2023:

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 114/2023:

Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 115/2023:

7η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 116/2023:

Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΠΑΔΙΕΣ» ΑΜΟΡΓΟΥ». (δείτε εδώ)

Απόφαση 117/2023:

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον Άγιο Παύλο Αιγιάλης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 118/2023:

Έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου, αρθρωτού, καλαθοφόρου μηχανήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 12 μ. ». (δείτε εδώ)