Απόφαση 109/2023:

Απόφαση κατακύρωσης – έγκριση Πρακτικών όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 110/2023:

Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Μ. ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για εκχώρηση τιμολογίου της κατόπιν συμβάσεων με το Δ. Αμοργού στην Εθνική Τράπεζα. (δείτε εδώ)

Απόφαση 111/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για απόδοση εκλογικής αποζημίωσης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 112/2023:

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 2027 για την υλοποίηση του έργου : Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού». (δείτε εδώ)