Απόφαση 92/2023:

Αποδοχή δωρεάς πίνακα και βιβλίων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 93/2023:

Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 94/2023:

6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 95/2023:

Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση κύριας αγροτικής οδού Αγίου Παύλου Αιγιάλης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 96/2023:

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξης αναδόχου του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 97/2023:

Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την ανάθεση «Προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 98/2023:

Άσκηση Αίτησης Ακύρωσης και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), Δήμου Αμοργού, Π.Ε. Νάξου, Νομού Κυκλάδων, ΦΕΚ Δ’ 539/26.06.2023». (δείτε εδώ)