Α.Ο.Ε. 68) 27-6-2023 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΜΑΥ ΑΜΟΡΓΟΥ