Α.Ο.Ε. 67) 27-6-2023 Έγκριση δήλωσης οψιγενών μεταβολών του Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην Καλοταρίτισσας