Απόφαση 1/2023:

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμοργού & του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού” Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 2/2023:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου τ.μ. οικιών, καταστημάτων και ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 3/2023:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών Εσόδων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 4/2023:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 5/2023:

Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 6/2023:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 7/2023:

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 8/2023:

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 9/2023:

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. (δείτε εδώ)

Απόφαση 10/2023:

Αίτημα για παραχώρηση κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Ποταμού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 11/2023:

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΕΘΕΑΝ ΚΕΒΚΕΑΤΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αμοργού στην Αστική Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 12/2023:

Ανάκληση της με αριθμ. 101/2022 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: “Ανακαθορισμός ή μη τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 13/2023:

Κατανομή δόσεων 2023 Τακτικών και Εκτάκτων Κατανομών (ΚΑΠ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 14/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Τ.Κ.Αμοργού (Χώρας). (δείτε εδώ)

Απόφαση 15/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)