Απόφαση 1/2024:

Εκλογή Αντιπροέδρου και συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής σε Σώμα. (δείτε εδώ)

Απόφαση 2/2024:

Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης – Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής. (δείτε εδώ)

Απόφαση 3/2024:

Επιστροφή ποσού στην κα Σ. Θ. του Π. (δείτε εδώ)

Απόφαση 4/2024:

Διαγραφή οφειλής. (δείτε εδώ)

Απόφαση 5/2024:

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 6/2024:

Σύσταση και Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου και 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 7/2024:

Καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καυσίμου του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 8/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για την ανάθεση έργων του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 9/2024:

Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2024 και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 10/2024:

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 11/2024:

Κατάρτιση Ο.Π.Δ. και πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 12/2024:

2η Παράταση περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ». (δείτε εδώ)