Προκηρύσσουμε την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τοπικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές υποδομές στις περιοχές Παραδείσια και Μπροβάλισμα στον Δήμο Αμοργού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δείτε την περιληπτική προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.