Με χαρά ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ19/920/Φ.Π.Ν.Α. Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΜΧΔ465ΧΘΞ-ΖΣΓ), δόθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου: «Τοπικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές υποδομές στις περιοχές Παραδείσια και Μπροβάλισμα στον Δήμο Αμοργού».

Η έγκριση της ανωτέρω  χρηματοδότησης από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 572, ικανοποίησε το υπ’ αριθ. 428/4-2-20 αίτημα του Δήμου μας για την υλοποίηση του παραπάνω έργου που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφαλή προσπέλαση των δρόμων που έχουν υποστεί βλάβες, στις περιοχές αυτές.

Στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει αποδοχή της χρηματοδότησης και μετά την απαραίτητη επικαιροποίηση της μελέτης, θα προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για την εν λόγω χρηματοδότηση. Η εκτέλεση του έργου αυτού που αφορά στην ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων από τους συγκεκριμένους δρόμους, θα βοηθήσει στην πρόληψη για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων με ανεπιθύμητες συνέπειες.