Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) πρόκειται να διενεργήσει τις γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 (ΚΠΚ) από τον Ιούλιο έως Νοέμβριο τ.έ.

Πρόκειται για μια ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία, η οποία διενεργείται κάθε 10 χρόνια για τη συλλογή στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα, το σύνολο των κατοικιών, καθώς και το μόνιμο και νόμιμο πληθυσμό της Χώρας.

 

Η οργανωτική δομή των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ προβλέπει εκτός από την απασχόληση υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ και την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών, και συγκεκριμένα τους Τομεάρχες, τους Απογραφείς, τους Συνοδούς –Διερμηνείς  και Διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας.

 

Για τους εξωτερικούς συνεργάτες, η ΕΛΣΤΑΤ θα καταρτίσει μητρώα, αρχής γενομένης από το μητρώο Τομεαρχών. Οι Τομεάρχες θα απασχοληθούν  καθ’ όλη τη διάρκεια των Απογραφών για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες, τόσο για τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων (Ιούλιο – Αύγουστο) όσο και για την παρακολούθηση των Απογραφέων αρμοδιότητάς τους. Η αποζημίωση ανά μήνα καθορίζεται σε 320ευρώ μικτά (υπουργική απόφαση 3332/Β4-724/28.05.2021 ΦΕΚ 2356 Β΄03.06.2021). Οι Τομεάρχες, μπορεί να είναι τόσο ιδιώτες, όσο και υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το δημόσιο, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, χωρίς να απαιτείται πρότερη έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα τους, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, του Νόμου 4772/2021 (ΦΕΚ 17 Α΄ 2021). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ίδιου Νόμου, το νομικό καθεστώς ατόμων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενων ή μη, δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της απασχόλησής τους στις Απογραφές ΚΠΚ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, επισυνάπτoυμε Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Τομεαρχών σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και μπορείτε να ενημερώσετε άτομα που θεωρείτε ότι έχουν τη διαθεσιμότητα και τις ικανότητες για να συμμετέχουν. 

https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum