Αναστολή διαγωνιστικής διαδικασίας του με αριθμ. πρωτ. 6021/24-12-2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με α/α 151244 στο ΕΣΗΔΗΣ

Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιουανοικτού διαγωνισμού (α/α 151244 στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ) για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού” με Προϋπολογισμό 50.485,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορώντην 7-2-2022 αναστέλλεται, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. Α92/2022 Απόφαση της ΑΕΠΠ, μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Α.Ε.Π.Π. επί της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 114/2022 προδικαστικής προσφυγής η οποία στρέφεται κατά των όρων της  υπ’ αρ. 6021/24.12.2021 Διακήρυξης του Δήμου Αμοργού (ΑΔΑΜ:21PROC009849413).

Α.Ο.Ε. 11)7-2-2022 Αναστολή διαγωνιστικής διαδικασίας α.α ΕΣΗΔΗΣ 151244