Για το θέμα διεξαγωγής επαναληπτικής εκλογής σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας που δεν εκλέχθηκαν Εκπρόσωποι τους στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αλληλογραφίας που είχε ο Φορέας μας (Α.Π.:3794/10-9-2019 σχετικό έγγραφό μας) με το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το θέμα της διεξαγωγής επαναληπτικής εκλογής στις Τοπικές Κοινότητες ΄΄ΒΡΟΥΤΣΗ΄΄ και ΄΄ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ΄΄ στις οποίες δεν αναδείχτηκαν Εκπρόσωποι τους, λόγω του ότι δεν καταρτίστηκαν και δεν κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο συνδυασμοί υποψηφίων για αυτές, το Υπουργείο στο με Α.Π.: 75308/24-10-2019 έγγραφό του προς το Δήμο μας και σε απάντηση του προαναφερομένου σχετικού μας εγγράφου αναφέρει τα εξής:

΄΄ Κατά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου, είναι δυνατόν να προκηρυχθεί επαναληπτική εκλογή, στην περίπτωση που μείνουν κενές έδρες μελών συμβουλίων (δημοτικών ή συμβουλίων κοινοτήτων) των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού για να τους αντικαταστήσουν. Στην περίπτωση αυτή, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει σε δύο μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισαρίθμων αναπληρωματικών (άρθρο 55,παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει). Σημειώνουμε δε, ότι δεν προβλέπεται προκήρυξη επαναληπτικής στην περίπτωση κένωσης θέσης προέδρου κοινότητας, έστω και αν δεν υπάρχει αναπληρωτής για να καταλάβει τη θέση του. Επίσης, προκηρύσσονται επαναληπτικές εκλογές σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3852/2010.

Άλλη περίπτωση επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας, όπως για παράδειγμα επειδή δεν καταρτίστηκαν συνδυασμοί ή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ενόψει των εκλογών της 26ης Μαϊου 2019, δεν υφίσταται. Οι διατάξεις επομένως του άρθρου 10 του Ν. 4555/2018, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου΄΄.

Kατόπιν τούτων η εκπροσώπηση των Κοινοτήτων αυτών θα γίνεται από τα εξουσιoδοτημένα όργανα του Δήμου(τον χωρικό Αντιδήμαρχο).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ