ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/Β/07-08-2020), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ3485/Β/22-08-2020) και την με αριθ. πρωτ. 3411/21-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου Αμοργού, σήμερα Παρασκευή 28-08-2020, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Καταστημάτων, οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων στο Δήμο Αμοργού.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από τη Δευτέρα 31-08-2020 έως και την Τρίτη 01 – 09 – 2020.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amorgos@aigaio.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου, των Δημοτικών Καταστημάτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ