Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από 5/3/2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 π.μ. έως και 15/3/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ 64171/10-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ6864653Π4-ΠΦΕ), ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (1528) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της θερινής περιόδου 2023 σε Υπηρεσίες, Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για επτά (7) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση ->Απασχόληση στο δημόσιο τομέα->Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai- asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-prosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai- athletismou

μουσειο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(1)