ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 145/30-9-2019 άρθρο 6ο, παρατείνεται η προθεσμία ρύθμισης οφειλών βάση του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73Α /17-5-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Δυνατότητα ρύθμισης έχουν:

  • Οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν έως 29 Νοεμβρίου 2019.
  • Οι οφειλές που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ νέου νόμου.
  • Οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.
  • Οι οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

 

Προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων, ως εξής:
  
Αν εξοφληθούν Εφάπαξ

Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις

Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις

Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις

Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις

με απαλλαγή  100%

με απαλλαγή  80%

με απαλλαγή  70%

με απαλλαγή  60%

με απαλλαγή  50%

 
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ανωτέρω ρύθμιση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο του Δήμου, τηλέφωνα επικοινωνίας (22853 60227, 60217) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΗΜΟ