Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή νέων σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για όσους εργοδότες απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό και δεν έχουν επιμορφωθεί έως τώρα για το 2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες για το κάθε νησί.

Πληροφορίες και Αίτηση:

Πληροφορίες και Αίτηση: https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=12798&articleid=51669