ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο Δήμος Αμοργού  (Τεχνική Υπηρεσία, Γ. Χάλαρης, τηλ. 2285360231, Χώρα Αμοργού) ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης (ΣΧΟΟΑΠ) Αμοργού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 40238/28.9.17 (ΦΕΚ 3759/Β/17) :

 

α.    Ανακοινώνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

 

β.    Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ. δ/νση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)  ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

 

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού ( https://ufile.io/68njsgso ).