Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού      δικαίου ορισμένου χρόνου (Τετράμηνη απασχόληση)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 116 του Ν.4547/2018.
 3. Το άρθρο 24 § 2 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ α’ 64/14-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 “Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ68/Α’/20-03-2020) με την οποία αναθεωρήθηκαν οι Π.Ν.Π. (ΦΕΚ55/Α’/11-03-2020) και Π.Ν.Π. (ΦΕΚ64/Α’/14-03-2020).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009.
 7. Την υπ΄ αριθμ. 40/6-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού, σχετική με το θέμα.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού.                                                    

 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, τριών ατόμων (3) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού που μαστίζει τη χώρα μας αυτό το χρονικό διάστημα για αποτροπή της διάδοσής της στο νησί μας, με τις κάτωθι ειδικότητες:

 

Α/Α 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 

          ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

1.

 

 

  ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 

2

 

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).

 

 

 

   4 μήνες

 

 

 

2.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 1Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

β) (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα):

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

β) (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα):

α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς  κατατεθειμένη σχετική εμπειρία.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

 

    4 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

Α)  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Β)  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

Γ)  Φωτοαντίγραφο τυπικών προσόντων (όπως αναφέρονται παραπάνω).

Σε περίπτωση ύπαρξης εμπειρίας ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας.

Δ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι  πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λόγω της επικρατούσας κατάστασης στη χώρα μας από την πανδημία του κορονοϊού και κατ΄επέκταση του άμεσου κινδύνου της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους Φορείς από το ΥΠΕΣ με την από 30/3/2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 46) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 σχετική εγκύκλιο – να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του κ. Πορτοκάλη Δημ.: pkkpda@yahoo.gr  από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και συγκεκριμένα από 09/04/2020 έως και 15/04/2020.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι εντός φακέλου στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αμοργού κατόπιν συνεννόησης  με τον κο Πορτοκάλη Δημήτριο (τηλ. 2285360-229 ή 201) κατά τις εργάσιμες ημέρες : Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΑΊΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ