Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 19 Μαρτίου του 2020 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του οργάνου στο Άρθρο.3 Παρ.10
Οι λόγοι της αναβολής είναι ανωτέρας βίας, ήτοι την ανάγκη να προστατευθούν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Δημοτικοί σύμβουλοι, δημοτικοί υπάλληλοι) που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, από την εξάπλωση του Κορονοϊού-Covid 19.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ

Αρθρο 3 Παρ10 Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.
Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της.