ΘΕΜΑ: Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού.

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π.: 1719/09/05/2022 εκδοθείσα πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του  Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, σύμφωνα με τις οποίες: «10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρω βίας και συγκεκριμένα εξαιτίας αιτήματος του Δημάρχου Αμοργού και Δημοτικών Συμβούλων για αναβολή της προγραμματισμένης Διά ζώσης συνεδρίασης του Δ.Σ., αναβάλλεται η διεξαγωγή της που είχε ορισθεί την Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 18:00 να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμοργού.

 Νέα ημερομηνία ορίζεται η 17η Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής.

 

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                 ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

 

Αναβολή 9ης Συνεδρίασης Δ.Σ Αμοργού 2022