Για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού» ανατέθηκε μελέτη σε ιδιώτη μελετητή Λιμενολόγο-Μηχανικό η οποία αφού ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Στη συνέχεια υποβλήθηκε από το Δήμο Αμοργού για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με την αρ. 533/27-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το έργο εντάχθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα με το ποσό των 1.750.606,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-09-2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Κοιν/ξία UTC TEAM Τεχνική Ι.Κ.Ε.-Κυριάκος Μ. Παπαγεωργίου» με μέση έκπτωση 27,14 %, η οποία στις 17-02-2020 υπέγραψε συμφωνητικό ποσού 1.257.448,78 € για την υλοποίησή του. Για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο στις 19-04-22 ποσού 183.544,69 €.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διαμόρφωση προστατευμένης λιμενολεκάνης και την κατασκευή των αναγκαίων κρηπιδωμάτων και μόλων στο «Ξυλοκερατίδι» Καταπόλων Αμοργού με τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση και τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών. Έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 22 μικρών και μεγάλων αλιευτικών σκαφών και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του αλιευτικού στόλου των Καταπόλων Αμοργού.

Το έργο περαιώθηκε στις 31-05-2022 και παραδόθηκε προς χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού και στους αλιείς του νησιού.