Ο Δήμος Αμοργού ενημερώνει τους κατόχους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι, προκειμένου τα καταστήματα μαζικής εστίασης (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια κλπ) να κάνουν χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, θα πρέπει είτε να έχουν σε ισχύ άδεια (ή “γνωστοποίηση”) χρήσεως μουσικής και μουσικών οργάνων από το Δήμο, είτε να έχουν προβεί σε “γνωστοποίηση” της χρήσεως μουσικής στην ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr.

Οι άδεια μουσικής ή η γνωστοποίηση μπορεί να αφορά μόνο στην κλειστή αίθουσα πελατών, δηλ. επιτρέπεται η μουσική μόνο εντός του καταστήματος με κλειστές πόρτες και παράθυρα κατά τις επιτρεπόμενες ώρες και με ένταση μέχρι 80 dB(A) ή / και για τον υπαίθριο χώρο του καταστήματος.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο του καταστήματος, πρέπει στον φάκελο του (που διατηρεί εντός της επιχείρησης) να υπάρχει τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής, είτε άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 dΒ(Α), δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας (κατοικίες κλπ). Η τεχνική έκθεση θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΥΔ Α5/3010/85(ΦΕΚ 593/τ.B΄/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η χρήση της μουσικής χωρίς γνωστοποίηση αποτελεί παράβαση και επισύρει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 14 της (γ) σχετικής που επιβάλλεται από τον Δήμο.

Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4442/2016, πλην όμως θα πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο εφόσον από τη χρήση μουσικής δεν δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ