Η αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του θεράποντος ιατρού στην ηλεκτρονική διεύθυνση  nikita@2dype.gov.gr και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και του θεράποντος ιατρού, ήτοι: όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Στην ίδια αίτηση αναφέρονται επίσης η ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής, ο λόγος εξαίρεσης και επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εξαίρεσης, είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της αριθμ.ΓΠ.οικ.81185 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 6324/Β΄/30.12.2021), με έναρξη αυτής την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε, σήμερα 4/01/2021, στο site της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου   (https://www.2dype.gov.gr/teleutaia-nea/item/04-01-2022 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 213 2004 314 και 2132004312.