Ο Δήμος Αμοργού στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) «Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους» ανακοινώνει:

Τη δυνατότητα ρύθμισης:

  • Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τις 15-2-2020 μέχρι 28-2-2021.
  • τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,
  • έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
  • δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση. (παρ. 2 άρθρο 165 Ν. 4764/20)
Προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων, ως εξής:

Αν εξοφληθούν Εφάπαξ                                 με απαλλαγή  100%

Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις             με απαλλαγή  80%

Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις           με απαλλαγή  70%

Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις           με απαλλαγή  60%

Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις         με απαλλαγή  50%

 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των  είκοσι (20) ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ανωτέρω ρύθμιση ισχύει από 1-3-2021 έως το αργότερο  30-6-2021 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο του Δήμου, τηλέφωνα επικοινωνίας (22853 60227, 60217) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.