ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2018- Δ΄ τρίμηνο.

Στην Αμοργό σήμερα 12-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 470/07-02-2019, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες:1)Νικόλαος Φωστιέρης (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2)Νικόλαος Βασσάλος, 3)Νικόλαος Πράσινος, 4)Παναγιώτης Ψυχογιός και 5)Σταμάτιος Σίμος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Γαβαλά και κ. Κων/νος Γρίσπος δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Έτσι σε νόμιμη απαρτία, αφού ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Θεολογίτου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή, ενημερώνει για την πορεία εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού για το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (και συγκεντρωτικά για το έτος 2018). Με βάση τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν.4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο έγγραφό της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με την υπ’ αριθμ. 171/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της Αποφ.ΥΠ.ΕΣ 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β’) Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση. Στους κάτωθι συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό :

Α. τα έσοδα και εισπράξεις και τα έξοδα και πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2018.

Β. τα έσοδα και εισπράξεις και τα έξοδα και πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά συγκεντρωτικά για όλο το έτος 2018.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2018 και για το έτος 2018 συνολικά για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου.

Β) Υποβάλλει την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2019.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον προϋπολογισμό…

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Φωστιέρης

Η Πρακτικογράφος
Μαρία Θεολογίτου

Τα μέλη
Νικόλαος Βασσάλος
Παναγιώτης Ψυχογιός
Νικόλαος Πράσινος
Σίμος Σταμάτιος