Στην Αμοργό σήμερα 29-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 1471/24-04-2020, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 77 του Ν. 4555/2018, συνήλθε σε συνεδρίαση δι ά τηλ εδι άσκ εψ ης , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α΄) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες:

1)Ελευθέριος Καραΐσκος (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2)Εμμανουήλ Βασσάλος, 3)Καλλιόπη Δεσποτίδη, 4) Κων/νος Γρίσπος και 5)Γεώργιος Παναγάκης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα. Δήμητρα Νομικού & κ. Σταμάτιος Σίμος δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Έτσι σε νόμιμη απαρτία, αφού ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Θεολογίτου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή, ενημερώνει για την πορεία εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2020. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν.4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο έγγραφό της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την

υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Με την υπ’ αριθμ. 220/2019 (ΑΔΑ:ΨΓΝΒΩΨΡ-ΟΗΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της Αποφ. ΥΠ.ΕΣ 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β’) Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση.

Στους κάτωθι συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό: Α. τα έσοδα και εισπράξεις και Β. τα έξοδα και πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Α’ τριμήνου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014.

 

Α.Ο.Ε. 44) 29-4-20 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2020…