Στην Αμοργό σήμερα 29-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 3265/25-07-2019, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες: 1)Νικόλαος Φωστιέρης (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2)Παναγιώτης Ψυχογιός, 3)Νικόλαος Πράσινος, 4) Άννα Γαβαλά και 5)Σταμάτιος Σίμος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Γρίσπος και Νικόλαος Βασσάλος δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Έτσι σε νόμιμη απαρτία, αφού ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Θεολογίτου για την τήρηση των πρακτικών.

Διαβάστε περισσότερα…