ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού.

 Στην Αμοργό σήμερα 09-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 3750/06-09-2019, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 62 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες:

1) Ελευθέριος Καραΐσκος (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2) Κων/νος Γρίσπος, 3) Εμμανουήλ Βασσάλος και 4) Καλλιόπη Δεσποτίδου. Έτσι σε νόμιμη απαρτία, αφού ήταν παρόντα και τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Θεολογίτου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, ως συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου διέπεται, αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της, από το ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 62 του Ν. 3852/ 2010 και για την εύρυθμη λειτουργία της θα πρέπει να εγκρίνουμε τον κανονισμό λειτουργίας της.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τον πρότυπο κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής που είχε εκδώσει το ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.
 
Διαβάστε περισσότερα, κάντε κλικ εδώ…