Άρση αναστολής διαγωνιστικής διαδικασίας του με αριθμ. πρωτ. 6021/24-12-2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με α/α 151244 στο ΕΣΗΔΗΣ
Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι συνεχίζεται κανονικά η διεξαγωγή της διαγωνιστικήςδιαδικασίας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (α/α 151244 στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ) για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού” με Προϋπολογισμό 50.485,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27/4/2022 ώρα 10.00 π.μ., κατόπιν της από 18/3/2022 εκδοθείσας υπ’αρ. 379/2022 αποφασης της Α.Ε.Π.Π. 

?.?.?. 51)07-04-2022 ???? ????????? ????????????? ??????????? ??? ?? ????? ???? ???? ?????????????